Necessites un estudi preliminar sobre les operacions vinculades que realitzes, o un certificat?


Tipologia d'operacions vinculades


Perímetre de vinculació

L’Obligació de documentar

Règim sancionador


Preguntes freqüents

Règim sancionador


 

El règim sancionador que preveu la Llei i el Reglament, estableix una dualitat de sancions:

1. Quan les operacions no s'han valorat de forma correcta.
2. Quan la documentació exigida pel reglament no existeixi, sigui falsa o sigui inexacta, encara quan no procedeixi efectuar correccions valoratives. Per a posar un exemple simple i comú. El soci administrador de l'empresa té un sou que l'administració tributària considera que compleix els paràmetres adequats per a ser considerat com “de mercat”, però aquesta societat no ha tingut la precaució de disposar d'un expedient amb la documentació requerida. Per tant, encara que l'administració no procedeixi a realitzar cap correcció doncs no té perjudici algun, l'empresa serà sancionada per la falta de documentació.

 

Règim sancionador

Quan NO procedeixi a efectuar correccions valoratives

Per cada conjunt de dades
omès, inexacte o fals

15.000€

Actes amb acord:

7.500€

Actes de conformitat:

10.500€

Per cada conjunt de dades
omès, inexacte o fals

Quan SÍ procedeixi a efectuar correccions valoratives: 15% de l’import de la correcció valorativa, amb un mínim de:

30.000€

Actes amb acord

15.000€

 

Actes de conformitat:

21.000€

Per cada dada omesa,
inexacta o falsa

Quan NO procedeixi a efectuar correccions valoratives

1.500€

Actes amb acord

750€

 

Actes de conformitat:

1.050€

Per cada dada omesa,
inexacta o falsa

Quan SÍ procedeixi a efectuar correccions valoratives: 15% de l’import de la correcció valorativa, amb un mínim de:

3.000€

Actes amb acord

1.500€

 

Actes de conformitat:

2.100€