Necessites un estudi preliminar sobre les operacions vinculades que realitzes, o un certificat?


Tipologia d'operacions vinculades


Perímetre de vinculació

L’Obligació de documentar

Règim sancionador


Preguntes freqüents

Perímetre de vinculacióSegons l'establert en l'article 16 de l'Impost sobre Societats, es consideren persones o entitats vinculades les següents:


- Una entitat i els seus socis o partícips.
- Una entitat i els seus consellers o administradors.
- Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, dels socis o partícips, consellers o administradors.
- Dues entitats que pertanyin a un grup.
- Una entitat i els socis a partícips d'altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
- Una entitat i els consellers o administradors d'altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
- Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, dels socis o partícips d'altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
- Una entitat i altra participada per la primera indirectament en, almenys, el 25% del capital social o dels fons propis.
- Dues entitats en les quals, els mateixos socis partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directa o indirectament en, almenys, el 25% del capital social o dels fons propis.
- Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents en l'estranger.
- Una entitat no resident en territori espanyol i els seus establiments permanents en l'esmentat territori.
- Dues entitats que formin part d'un grup que tributi en el règim dels grups de societats cooperatives. 


Observacions:


– Es una llista tancada. Son les que son i prou.
– No parla de societats, sinó que parla d’entitats. Entitats son tots els subjectes passius del IS. Per tant afecta a associacions, fundacions, etc.
– Afecta als administradors de dret i als de fet. I pel mateix motiu comentat anteriorment, on diu soci o administrador, també hem de pensar en fundador o patró.
– El perímetre familiar de vinculació es fins el 3er. grau, diferent al que estableix en altres articles (per exemple, en l’article 108 es fins el 2on. grau).
– En les vinculacions de grup societari, s’ha de tenir en compte el CONTROL, que no sempre es igual a propietat. (atenció a l’existència d’accions sense vot o als us de fruits)