Necessites un estudi preliminar sobre les operacions vinculades que realitzes, o un certificat?


Tipologia d'operacions vinculades


Perímetre de vinculació

L’Obligació de documentar

Règim sancionador


Preguntes freqüents

Tipologia d’operacions vinculades

 

Per al seu correcta complementació, el manual pràctic elaborat per la pròpia administració tributària, agrupa sota 13 punts la totalitat d'operacions vinculades que poden realitzar-se, i que es converteix en una excepcional guia per a poder valorar l'abast d'aquestes operacions: 


1 . Adquisició o transmissió de béns tangibles (existències, immobilitzats materials, etc.).

2 . Adquisició, transmissió o cessió d'ús d'intangibles: cànons i altres ingressos, pagaments per la utilització de tecnologia, paleses, marques, know-how, etc.

3 . Adquisició o transmissió d'actius financers representatius de fons propis (excloses les operacions relacionades en el punt 4). S'inclouen les operacions d'acte cartera.

4 . Operacions financeres de fons propis (excloses les operacions relacionades en el punt 3 i 10): Ampliacions i/o reduccions de capital, aportacions de socis per a cancel·lació de pèrdues, etc.

5 . Adquisició o transmissió de drets de crèdit, bons, obligacions i altres actius financers representatius del deute (excloses les operacions relacionades en el punt 6).

6 . Operacions financeres de deute: Constitució o amortització de crèdits i préstecs, emissió o amortització d'obligacions i bons, etc. (exclosos els interessos).

7 . Serveis entre persones o entitats vinculades, inclosos els rendiments d'activitats professionals, artístiques, esportives, etc. (article 16.5 de la LIS).

8 . Acords de repartiment de costos de béns o serveis (article 16.6 de la LIS).

9 . Lloguers i altres rendiments per cessió de l'ús d'immobles. No inclou els rendiments derivats de transmissions o adquisicions (plusvàlues o minusvalideses).

10 . Rendiments d'actius financers representatius de fons propis (dividends, etc.). No inclou els rendiments derivats de les transmissions o adquisicions (plusvàlues o minusvalideses).

11 . Interessos de crèdits, préstecs i altres actius financers representatius de deute (obligacions, bons, etc.). No inclou rendiments derivats de transmissions o adquisicions de dites actives financers (plusvàlues o minusvalideses).

12 . Rendiments del treball, pensions o aportacions a fons de pensions i altres sistemes de capitalització o retribució diferida, lliurament d'accions o opcions sobre les mateixes, etc.

13 . Altres operacions.