Necessites un estudi preliminar sobre les operacions vinculades que realitzes, o un certificat?


Tipologia d'operacions vinculades


Perímetre de vinculació

L’Obligació de documentar

Règim sancionador


Preguntes freqüents

Preguntes freqüentsOperacions tan comunes com el lloguer del local de l'activitat, els préstecs entre el soci i la societat, la cessió d'intangibles, l’administració compartida o el propi sou del soci o el sou de l’administrador de la societat, poden ser exigides per l’Administració Tributaria en cas d’una inspecció. A més, la normativa inclou un règim sancionador que pot arribar a multes de fins a 36.000€ per cada una de les operacions vinculades no documentades, amb dades falses o considerades inexactes per l’Administració Tributaria.

 

1. La nova normativa sobre l’obligació de documentar les operacions vinculades, a quines empreses afecta?

Les operacions vinculades són les que es fan entre una societat i una altra que pertany al mateix grup de societats; socis d’altra societat del mateix grup; consellers o administradors d’una altra societat del mateix grup, i familiars fins al 3er grau del socis o administradors, entre d’altres. Si tenim en compte que és molt freqüent que els administradors tinguin un sou, o que els socis hagin deixat diners a l’empresa, per exemple, això significa que l’obligació de documentar les operacions vinculades afecten gairebé a totes les entitats subjectes passius de l’Impost sobre societats, la qual cosa també inclou, per exemple, a fundacions o associacions.


2. Si les operacions vinculades les tinc correctament valorades i comptabilitzades, també em poden sancionar pel sol fet de no disposar de la documentació acreditativa?


Sí. El règim sancionador és molt important, de forma que es sanciona amb 1.500 eur per dada omesa i amb 15.000 eur per cada conjunt de dades. Si tenim en compte que, per exemple, en un contracte de préstec hi participen dues parts (1.500 eur x 2) i que com a mínim estem incomplint amb la necessària descripció detallada de l’operació, característiques i import de la mateixa (15.000 eur), l’anàlisi de la comparabilitat (15.000 eur) i les raons per seleccionar un criteri de valoració i com s’ha aplicat i calculat (15.000 eur), el còmput total de la sanció, seria de 48.000 eur, i això considerant que no calgués practicar una correcció valorativa per part de l’Administració, situació en la que aquest l’import es duplicaria.

 

3. La nostra empresa té el 35% de participacions d'una altra empresa i a més és administradora, aquestes dues empreses es consideren empreses associades o empreses de grup? Si es consideren empreses de grup, hem de consolidar els comptes?


El que cal determinar és que si aquest 35% de participació dóna el control d’ una societat vers l’altra, el que atorga aquest control són els drets de vot i no estrictament la participació. En el cas de que la participació es correspongui amb els drets de vot i per tant sigui el mateix 35%, llavors es considerarien empreses associades i, per tant hauran de complir amb la informació exigida en la memòria dels comptes anuals, segons el que estableix l’actual Pla General de Comptabilitat. Evidentment en aquest cas no han de consolidar.
Un efecte que si cal considerar es que com a empreses vinculades, a les operacions entre elles els hi seria aplicable les obligacions establertes en l’article 16 de l’Impost sobre Societats.

 

4. L'Administració ha retirat a la nostra societat unes factures suportades de l'exercici 2007.  Després de parlar amb ells i arribar a un acord de pagaments, en el 4 T d’aquest exercici 2009, ens deixen deduir totes aquestes factures que ens van retirar de l'exercici 2007.

Com he de comptabilitzar-ho? I què haig de fer amb l’Impost de societats? Perquè a l'exercici 2007, totes aquestes factures jo me les vaig posar com a despesa, i ara me les torno a posar si les comptabilitzo normal? Hauré de fer Impostos de substitució?

La rectificació de les declaracions d'Iva del 2007 només té implicacions en l'àmbit de l'Iva. Això és, a l'exercici 2009, una vegada solucionats els defectes que van impedir la seva correcta deducció en el 2007, simplement existeix l'obligació de registrar-ho en el Registre de factures rebudes a efectes de l'Iva (com a requisit indispensable per a la seva deducció). No obstant això, l'esmentat moviment no ha de suposar cap apunt comptable especial, per tal com l'esmentada factura va mantenir la seva consideració de despesa deduïble a l'esmentat exercici 2007. D'altra banda, l'ajust en la declaració d'Iva del 2007 ja va haver de tenir el seu reflex comptable restant l'Iva suportat com a pendent de deduir en el seu dia, situació que es corregeix amb la nova declaració emesa en el 2009.

 

5. Fins quan s’han de guardar els documents de l’empresa?

La normativa fiscal obliga a que els subjectes passius de l’Impost sobre Societats hagin de dur la seva comptabilitat d'acord amb el que es preveu al Codi de Comerç o amb l'establert en les normes per les quals es regeixen. Per la seva banda, el Codi de Comerç disposa que els llibres, correspondència, documentació i justificants relatius a l'empresa han de conservar-se, degudament ordenats, durant 6 anys a partir de l'últim assentament realitzat en els mateixos. Això sense perjudici del deure de conservar aquesta documentació durant el termini de prescripció.

Pel que fa al termini del dret de l'Administració per a determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació de les declaracions d’impostos, aquest prescriu als 4 anys, contats des de l'últim dia del termini voluntari per a presentar la declaració.

Aquest termini s'interromprà per qualsevol acció administrativa, realitzada amb coneixement formal del subjecte passiu,  per la interposició de recursos de qualsevol classe i, en general, per qualsevol actuació del subjecte passiu conduent al pagament o liquidació del deute.

Cal tenir en compte que si bé prescriu el dret de l'Administració a liquidar un deute tributari prescrit, no prescriu el dret  i l'obligació, de l'Administració a comprovar fets ocorreguts en períodes prescrits, però l'efecte dels quals es projecti en períodes no prescrits. Un exemple d'això és l'obligació de conservar els comprovants de l'adquisició d'elements que són objecte d'amortització, per exemple.

Esment especial cal fer de la norma que regula el termini per a compensar les bases imposables negatives d'exercicis anteriors de les societats, que hores d’ara és de 15 anys. La normativa disposa que el subjecte passiu haurà d’acreditar la procedència i quantia de les bases imposables negatives la compensació de les quals pretengui, mitjançant l'exhibició de la liquidació o autoliquidació, la comptabilitat i els oportuns suports documentals, qualsevol que sigui l'exercici en que es van originar.

Aquestes disposicions són aplicables tant a la documentació en paper com a la conservada en suport magnètic, llegible per ordinador.

 


Àrea financera i fiscal
Enric Rius, assessor financer i fiscal de la patronal Cecot