Necessites un estudi preliminar sobre les operacions vinculades que realitzes, o un certificat?


Tipologia d'operacions vinculades


Perímetre de vinculació

L’Obligació de documentar


Règim sancionador


Preguntes freqüents

L'Obligació de documentarEsquema general de documentació:

 

 

El Reglament de l'Impost sobre Societats estableix dues tipologies de documentació que afecten a grups distints d'empreses:

 

1. La documentació del Grup, conegut també en el seu terme anglosaxó com “Màster File”.
2. La documentació de l'operació, conegut també com “Country File”.

 

1. La documentació del Grup només és aplicable en el cas de tractar-se de grups d'empresa (segons definició establerta en l'article 42 del Codi de Comerç) i sempre que les empreses incloses en el perímetre d'aplicació de l'article 108 de l'Impost, superin una xifra de facturació conjunta de 8 milions d'euros.

 

El contingut de la documentació exigible en el Màster File és el següent:

a . Descripció general de l'estructura organitzativa, jurídica i operativa.
b. Identificació de les entitats que realitzin operacions vinculades.
c . Descripció general de la naturalesa, imports i fluxos de les operacions.
d . Descripció general de les funcions exercides i riscos assumits per les entitats que realitzin operacions amb l'obligat tributari.
e. Relació de la titularitat de patents, marques i altres actius intangibles.
f. Descripció de la política de preus de transferència que inclogui el mètode o mètodes de fixació de preus.
g. Relació dels acords de repartiment de costos i prestació de serveis.
h. Relació dels acords previs de valoració o procediments amistosos celebrats o en curs.
i. Memòria del grup o informe anual equivalent.


2. En canvi, la documentació de l'operació és exigible a tota empresa, qualsevol que sigui el volum de les seves operacions.

El contingut de l'expedient a realitzar per a justificar cadascuna de les operacions vinculades ha de contenir:

a . Descripció de l'obligat tributari i de les persones o entitats vinculades amb qui es realitza l'operació.
b. Anàlisi de comparabilitat.
c . Mètode de valoració escollit i la seva forma d'aplicació, identificant els valors comparables en aquells casos que l'obligat tributari hagi pogut disposar d'ells raonablement.
d . Criteris de repartiment de serveis prestats conjuntament a favor de diverses entitats i acords de repartiment de costos.
e. Qualsevol altra informació rellevant per a determinar la valoració.