1
Butlletí mensual | Maig 2015

Legislació

1 DECRET 66/2015, de 5 de maig, de modificació del Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions.

1 Ordre HAP/861/2015, de 7 de maig, pel qual es modifica l’ Ordre HAP/2662/2012, de 13 de desembre, pel qual s’aprova el model 696 d’ autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució, de la taxa per l’exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós-administratiu i social i es determina lloc, forma, terminis i procediments de presentació.

1 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1873-2013, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya respecte de l'article 19 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries adreçades a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica (sentència).

1 Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal.

1 Resolució de 26 de maig de 2015, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’ Administració Tributaria, per la qual es modifica el termini d’ ingrés amb període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2015 relatius a las quotes nacionals i provincials i s’estableix el lloc de pagament d’aquestes quotes.

Projectes de llei

1Projecte de LLei de mesures urgents en matèria concursal (procedent del Reial Decret-llei 11/2014, de 5 de setembre). Esmenes del Senat mitjançant missatge motivat

Jurisprudència
Sentències

1 El TS fixa doctrina sobre la restitució al prestatari dels interessos que hagués pagat en aplicació de la clàusula sòl declarada nul.la.
TS, Sala Primera, de lo Civil, S 139/2015, 25 Mar. 2015, Rec. 138/2014
PRÉSTECS HIPOTECARIS. Nul·litat de la clàusula sòl per abusiva. Efectes restitutoris. El Tribunal Suprem fixa com a doctrina: "Que quan en aplicació de la doctrina fixada en la sentència de Ple de 9 de maig de 2013, ratificada per la de 16 de juliol de 2014, Rc. 1217/2013 i la de 24 de març de 2015, Rc. 1765/2013, es declari abusiva i, per tant, nul.la la denominada clàusula sòl s’insereix en un contracte de préstec amb tipus d’ interès variable, procedirà la restitució al prestatari dels interessos que hagués pagat en aplicació de la citada clàusula a partir de la data de publicació de la sentència de 9 de maig de 2013". VOT PARTICULAR.


1 Exoneració de l’administrador de l’empresa condemnada a reparar els danys causats per un defectuós assessorament fiscal (TS, 1ª, S 30 May. 2014. Rec. 1439/2012)
Teoria de la unitat de la culpa civil. No justifica que s’extengui la responsabilitat civil derivada de la defectuosa prestació d’un servei contractat a una societat, a l’administrador i soci d’aquesta societat encarregada de realitzar el servei.
Per tant, descartat que, tal i com pretenia la demandant, operarà la responsabilitat solidària de la societat i del soci professional que va prestar el servei en virtut de l’art. 11.2 L 2/2007, de Societats Professionals, la sentència conclou que no és possible que sobre la base d’uns mateixos fets (una defectuosa prestació de serveis professionals per part de la societat contractada, que ha ocasionat uns danys concrets), el client que va contractar els serveis pugui exigir, a demés de la responsabilitat civil contractual de la societat contractada, la responsabilitat civil extracontractual del treballador o professional encarregat de realitzar els serveis contractats. Es tracta d’un suposit de responsabilitat civil contractual, respecte de la qual només està legitimada passivament la societat contractada, i no els treballadors encarregats de prestar el servei, encara que en aquest cas es tracti de l’administrador i soci de la companyia.


1 TEAC, Secció Vocalia 8ª, R, 22 Abr. 2015, Rec. 3831/2012
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. INFRACCIONS TRIBUTARIES. Compensació de quotes per l’ IVA procedents de períodes anteriors. Determinació de l’exercici origen de la infracció. Anul·lació de la sanció imposada per l’aplicació del criteri contingut en el TEAC de 21 Mar. 2013, que si bé es refereix al IS i bases imposables negatives, és perfectament traslladable a l’ IVA en relació amb les quotes a compensar. Pot constituir infracció tributària consignar quotes a compensar procedents de períodes anteriors que no s’ajusten a les inicialment declarades, en les declaracions situades entre la inicial i aquella en que aquestes quotes efectivament es compensin. Però, en el cas de que l’ import falsejat o inexacte del saldo pendent d’aplicació en exercicis futurs es degui al fet de que la quota a compensar es va autoliquidar incorrectament en l’ exercici d’origen de la mateixa, la infracció tributària per determinar de forma incorrecta aquesta quota a traslladar a exercicis següents s’ha de sancionar en l’ exercici origen en que es va autoliquidar de forma improcedent la quota a compensar.


1 TSJ Madrid, Sala Social, S 4 Mar. 2015. Rec. 1087/2013
L’alta en la Mutualitat de l’Advocacia no és incompatible amb estar també donat d’alta en el RETA com Administrador únic d’empresa
La condició d'advocat del recurrent i la seva incorporació a Mutualitat de l'Advocacia no l'eximeix de l'obligació d'alta en el RETA per exercir les funcions de direcció i gerència de l'empresa en virtut de la seva condició d'administrador únic i ser soci amb una participació del 25% del capital. L'activitat objecte de valoració per l'Administració per a determinar la correcció de l'alta cursada no va ser l'exercici de l'advocacia, sinó l'activitat del recurrent com a administrador únic d'una societat l'objecte social -a la data de l'alta d'ofici- era l'activitat de promoció immobiliària- sense que el canvi posterior del seu objecte a la prestació de serveis jurídics pugui enervar aquesta conclusió.


1 ICAC
Consulta de comptabilitat núm. 4 del BOICAC núm. 101 de març de 2015 Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ COMPTABLE. CRÉDITS FISCALS.
Valoració d'actius i passius després de la publicació de la Llei 27/2014, de l'Impost sobre Societats que redueix el tipus de gravamen general. NRV 13ª. Per als crèdits fiscals la reducció en el tipus de gravamen es registrarà mitjançant abonament en el compte 4745. En la memòria dels comptes anuals s'ha d'incloure qualsevol informació que pugui resultar significativa en relació amb l'operació anterior a fi que els comptes reflecteixin la imatge fidel del patrimoni.


1 Resolució de 4 de maig de 2015, del Banc d’ Espanya, por la qual es publiquen determinats tipus de referència oficials del mercat hipotecari

Versió original

BOE 107/2015, 5 Maig 2015

Vegeu Res. 1 juny 2015, del Banc d’Espanya, per la qual es publiquen determinats tipus de referència oficials del mercat hipotecari («B.O.E.» 2 juny).


Percentatge;
- Tipus de rendiment intern en el mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys | 0,585
- Referència interbancària a un any (Euríbor) | 0,180
- Permuta d’ interessos/Interest Rate Swap (IRS) al termini de cinc anys | 0,216
- Tipus interbancari a un any (Míbor) (2) | 0,180
(1)
La definició i forma de càlcul d’aquests índexs es recull en la Circular del Banc d’ Espanya 5/2012, de 27 de juny («BOE» de 6 de juliol).


Consultes de la Direcció General de Tributs

1 IVA dels revenedors de videojocs i consoles a partir d’abril de 2015 (Consulta DGT V1037-15, de 31 mar.)
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Subjecte passiu. Empresaris o professionals revenedors de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals que es dediquin habitualment a aquesta activitat de revenda. Exigència de comunicació a l'AEAT de tal condició a través de la declaració censal, amb anterioritat a l'inici de l'activitat de revenedor, entenent que aquesta es produeix des del moment en què es realitzin qualsevols lliuraments o adquisicions d'aquests béns per a la seva revenda. Obligació d'expedir factures. Regla d'inversió del subjecte passiu. Sempre que l'import total dels lliuraments d'aquests béns adquirits documentades en la mateixa factura, excedeixi de 10.000 €, exclòs l'IVA, els empresaris i professionals que realitzin aquestes entregues, han d'expedir factura en una sèrie específica per documentar aquestes operacions


1 Es retribució en espècie el pagament a un treballador de les quotes d’un club esportiu per la seva empresa (Consulta DGT V0779-15, de 13 mar.)

Una empresa satisfà als seus empleats, des de l'any 2010 i a través d'un pla de retribució flexible, rendiments del treball en espècie derivats de la utilització d'un habitatge arrendat. Es planteja la valoració d'aquesta retribució en l'IRPF del treballador i la possibilitat d'incloure en aquest pla com a retribució en espècie el pagament de les quotes d'un club esportiu.
Segons assenyala la Direcció General de Tributs, en consulta vinculant de 13 de Març de 2015, la regla de valoració aplicable als rendiments del treball en espècie derivats de la utilització de l'habitatge es troba regulat en l'art. art. 43.1.1 a) i d) de la LIRPF, aprovat per Llei 35/2006, en la qual, es distingeixen dos supòsits en funció de si l'habitatge que és objecte d'utilització és o no propietat del pagador (l'empresa). En aquest cas, en no ser l'habitatge propietat del pagador, la retribució en espècie derivada de la utilització d'habitatge s'ha de valorar pel cost per al pagador, inclosos els tributs que graven l'operació, sense que la valoració resultant pugui ser inferior a la que hagués correspost d'haver aplicat el que disposa l'art 43.1.1 a) de la LIRPF.
Pel que fa al pagament de les quotes d'un club esportiu per part de l'empresa, segons aquest centre, tindran la consideració de renda en espècie, d'acord amb el que disposa l'article 42.1 de la LIRPF, en l'apartat 3 s'estableixen les exempcions de els rendiments de treball en espècie. D'aquesta configuració legal, cal afirmar, segons la DGT, que la prestació per un tercer (club esportiu) dels serveis esportius-recreatius que ofereix a les seves instal·lacions i el cost serà assumit per l'entitat on treballa el treballador no es troba inclòs en el seu àmbit d'aplicació. L'element que configura aquesta exempció és, una utilització de béns, partint de la qual el legislador admet de manera expressa una fórmula substitutòria per a un únic supòsit: el de prestació per tercers del servei de primer cicle d'educació infantil.
Normativa aplicable; arts. 42.1, 43.1.1 a), 43.1.1 d) (Llei 35/2006).


1 Enviaments de factures en format PDF per un advocat a través del seu correu corporatiu (DGT V0553-15, de 11 Feb.)
Una persona física que exerceix la professió d'advocacia planteja la següent pregunta:¿L'enviament de factures en format PDF a través del seu correu corporatiu garanteix l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de les mateixes?
La DGT, respon a la qüestió en consulta de 11 de febrer de 2015, indicant que tal com estableix l'art. 164.2 de LIVA, l'expedició de factures per l'empresari o professional, pel seu client o per un tercer, en nom i per compte de l'esmentat empresari o professional, podran realitzar-se per qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, sempre que, en aquest últim cas, el destinatari de les factures presti el seu consentiment. La factura, en paper o electrònica, ha de garantir l'autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat, des de la data d'expedició i durant tot el període de conservació. Els requisits als quals s'ha d'ajustar l'expedició, tramesa i conservació de factures, es troben regulats per reglament.
Per tant, aquest centre indica que tota factura en format electrònic (per ex. Format PDF) que reuneixi tots els requisits establerts reglamentàriament i que sigui expedida i rebuda en aquest format a través d'un correu electrònic, tindrà la consideració de factura electrònica als efectes de la LIVA i del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. Tota factura electrònica, exactament igual que una factura en paper, ha de contenir els elements requerits en virtut de la Directiva sobre l'IVA. No es podran considerar factura electrònica les emeses en format electrònic, per exemple mitjançant programari de comptabilitat o de processament de textos, que hagin estat enviades i rebudes en paper.
Finalment, pel que fa als requisits de garantia que hagi de reunir aquesta factura electrònica, la DGT indica que es poden establir per qualsevol mitjà de prova admès en Dret. En el nostre ordenament jurídic regeix el principi general de valoració lliure i conjunta de totes les proves aportades, quedant descartat com a principi general el sistema de prova legal o taxada.
Pel que fa a l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura electrònica, l'article 10 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació remet de nou als mitjans de garantia d'article 8 abans esmentat, si bé estableix a títol d'exemple tres mitjans que permeten presumir la garantia dels assenyalats requisits.
En particular disposa l'article que "l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura electrònica quedaran garantides per alguna de les següents formes:
a) Mitjançant una signatura electrònica avançada d'acord amb el que disposa l'article 2.2 de la Directiva 1999/93 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica , basada, bé en un certificat reconegut i creada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatures, d'acord amb el que disposen els apartats 6 i 10 de l'article 2 de l'esmentada Directiva, o bé, en un certificat reconegut, d'acord amb el disposa l'apartat 10 de l'article 2 de l'esmentada Directiva.

b) Mitjançant un intercanvi electrònic de dades (EDI), tal com es defineix a l'article 2 de l'annex I de la Recomanació 94/820 / CE de la Comissió, de 19 d'octubre de 1994, relativa als aspectes jurídics de l'intercanvi electrònic de dades, quan l'acord relatiu a aquest intercanvi prevegi la utilització de procediments que garanteixin l'autenticitat de l'origen i la integritat de les dades.

c) Mitjançant altres mitjans que els interessats hagin comunicat a l'Agència Estatal d'Administració Tributària amb caràcter previ a la seva utilització i hagin estat validats per la mateixa. ".
Normativa aplicable; article 164 (L 37/1992); articles 2, 8, 9 i 10 (RD 1619/12)


1 Tipus de retenció aplicable per l'empresa a la remuneració percebuda pels treballadors en nòmina que imparteixen cursos (Consulta DGT V1023-15, de 30 Mar.)
Una empresa remunera els cursos que imparteixen certs treballadors que té en nòmina, suscitant la qüestió de quin tipus de retencions els ha d'aplicar a efectes de l'IRPF i com és complementaria el model 190 (declaració resum anual de retencions).

Aquesta tasca d'impartir cursos té la consideració de rendiments del treball, segons indica la DGT en la seva consulta vinculant de 30 de març de 2015, i pel que fa a la retenció que procediria, caldria determinar si l'activitat és ocasional o per contra, si és habitual i s'emmarca dins el vincle laboral existent en empresa i personal. Així:

- El tipus seria del 21 per 100 (per al 2015 del 19 per 100) per als rendiments derivats d'impartir curs, conferències o col·loquis i seminaris, quan la relació entre pagador i perceptor és ocasional i no té caràcter durador i estable.

- Si, com en el cas, la relació no és ocasional sinó que s'emmarca dins del vincle laboral com s'ha dit anteriorment, haurem d'acudir al tipus general de retenció que resulti segons l'article 86 del Reglament IRPF (aplicant el tipus de retenció que vingués aplicant en nòmina als restants rendiments del treball que vingués satisfent l'empresa).

Pel que fa a la declaració resum anual de retencions (model 190), les practicades s'han de consignar en la clau A referida a retencions del treball en què per determinar el seu import s'hagués aplicat el procediment general establert en el Reglament de l'impost.
Normativa aplicable: articles 80, 82 i 86 (RD 439/2007)


BANC, Business Angels Network de Catalunya

1 Tens un projecte innovador i necessites finançament sense avals?
BANC i 98M€ de finançament sense avals d’ENISA t’estan esperant !!!

Les línies del 2015 d’ENISA ja estan disponibles. Per aquest exercici es destinaran 98M€ de finançament sense avals per pimes i emprenedors, amb imports entre 25.000€ i 1.500.000€.

Des de BANC, Business Angels Network de Catalunya, t’assessorarem i t’ajudarem a preparar una proposta per ENISA. Portem més de 2M€ aconseguits!

Informa’t

Formació

1 Comptabilitat bàsica | Inici 01/06/2015, final 16/07/2015 | 60 hores - 100% subvencionada

1 Com la banca analitza la meva empresa | Inici 09/06/2015, final 10/06/2015 | 8 hores

1 La nova regulació dels administradors societaris: responsabilitat i retribucions | Data 18/06/2015 | 6 hores

Notícies

1 L’Agència Tributària homologa la App IVA Free como emissora de factures digitals certificades (28-04-15)L'Agència Tributària homologa l'App IVA Free com a emissora de factures digitals certificades, una aplicació gratuïta per a telèfons i qualsevol altre dispositiu mòbil fruit d'una aliança de Wolters Kluwer amb les Cambres de Comerç de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, la Corunya i Camp de Gibraltar.
Amb ella els autònoms i empreses que utilitzen aquesta solució mòbil no necessitaran guardar en paper els tiquets de despesa originals i mantindran totes les garanties legals, el que contribuirà a evitar errors en la comptabilitat per la seva pèrdua o desgast i permetrà guanyar temps i eficàcia en la gestió.
Simplement cal fer la captura del tiquet des de qualsevol dispositiu mòbil iOS o Android per poder digitalitzar sense necessitat de datàfons o targetes.
Fuente: Europa Press
Fecha: 28/4/2015


Regles especials de quantificació de rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents:

Font: Agència Tributària
Data: 19-5-2015

11 Per tal de facilitar als contribuents afectats els tràmits en relació amb la tributació de les rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents, l'Agència Tributària ha incorporat un apartat anomenat PREFERENTS que es troba situat tant al portal de Campanya Renda 2014 com en el d'IRPF (IMPOSTOS) a la pàgina inicial d'aquest lloc web.
  • Formulari electrònic (disponible a partir de juny)
  • Formulari per la presentació en paper e Instruccions
  • Formulari
  • Instruccions
  • Notes informatives
  • Font: Agència Tributària
  • Data: 28-5-2015


1 EL ECONOMISTA

Primera multa del 150% per declarar béns a l'estranger fora de termini Hisenda aplica la norma que impedeix demostrar que són d'exercicis prescrits.
http://economistas.es/wp-content/uploads/2015/06/3-multa.pdf


1 EXPANSION

El 30% de les pimes espanyoles ja noten una Millora del crèdit.
Les Petites Empreses de la zona de l'euro milloren el seu accés al Finançament bancari per primera vegada des de 2009, segons el BCE.

1 CINCO DIAS

L’autònom demana més garanties de recuperació.
Exigeixen cotitzacions més acords amb els seus ingressos reals.


1 LA VANGUARDIA

El mercat del crèdit i de les pimes. Article d'opinió de Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.


Calendari impositu

1 Calendari General del Contribuent 2015


Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotdp@cecot.org”.
1
Consulta als nostres assessors
Ramon Soler
de 10.00 a 13.00 h
Enric Rius
de 10.00 a 13.00 h
1 Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1 Agenda

1 8 anys de l'esclat de la bombolla immobiliària - Quin serà el nou escenari? | 10/06/2015 de 8.30 a 10.30 h


1 Club Financer & Fiscal
Ho patrocina:
1
Hi col·labora:
1
1
1
1
Tramitem préstecs sense avals!!
Informa't!!
1
1
1
1