Butlletí mensual | Juliol 2019

Legislació

 
Us adjuntem la informació de la legislació publicada.
 

Projectes de llei

 
No hi ha novetats publicades aquest periode. 

Jurisprudència

 
Us adjuntem la informació sobre jurisprudència, sentències i resolucions.

Direcció General del registre i del notari

 
Us adjuntem les consultes a la Direcció General del registre i del notari.

Consultes de la Direcció General de Tributs

 
Us adjuntem les consultes realitzades a la Direcció General de Tributs.

Notes d'hisenda

 
Eines d'assistència virtual IVA i Censos
S'incorpora una nova eina d'assistència virtual censal denominada "Cercador d'activitats econòmiques", que indica els epígrafs de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, si escau, el codi d'activitat equivalent (CNAE) que resulta aplicable a una activitat econòmica.
També s'han organitzat les eines virtuals existents en tres apartats: Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII), IVA i Censos.


 
Actualització Manual de Societats
En el Manual Pràctic de l'Impost sobre Societats exercici 2018, en el capítol 5a Liquidació de l'Impost sobre Societats: Determinació de la Base Imposable, apartat 4t (pàgina 190) Reserva de capitalització s'ha incorporat el següent paràgraf:
La reserva de capitalització dotada es tindrà en compte als efectes de determinar l'increment dels fons propis i el manteniment del tal increment, d'acord amb l'assenyalat a l'article 25.2 del LIS. Per tant, la reserva de capitalització dotada formarà part dels fons propis existents a l'inici i al final de l'exercici de la mateixa forma que la resta de partides integrants de tals fons no excloses a l'efecte de determinar el seu increment i posterior manteniment del mateix.
Addicionalment s'ha introduït la pregunta nombre 141820 en l'INFORMA.


 
Informació sobre operacions amb vehicles procedents o amb destinació a les Illes Canàries.
 
Formació 

 Sense programació de cursos.


Notícies

 
ARA
29/07/2019
El crèdit al consum s’endureix
Les entitats financeres posen més condicions a les famílies per obtenir un préstec


 
LA VANGUARDIA
29/07/2019
Los bajos precios impulsan las ventas de viviendas de playa
Los pisos suben apenas un 14% desde mínimos y aún queda stock de los años del boom.


 
EL MUNDO
29/07/2019
El bloqueo político aboca a España a otro año de prórroga presupuestaria
La investidura fallida de Pedro Sánchez va a provocar la parálisis de España durante los próximos meses, y la mejor muestra de esta complicada situación es la imposibilidad por parte del Gobierno para dar inicio a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.


 
CINCO DÍAS
19/07/2019
Cuántos años debe cotizar un autónomo y cuánto pagar para mejorar su pensión
La decisión de elevar la base de cotización es importante a la edad en que empieza a ser incluida en el cálculo de la pensión.

 

Calendari impositu 
 
 Calendari General del Contribuent 2019

 iCalendar

 Calendari del contribuent anys anteriors

Retencions

 Exercici 2019

 Servei de càlcul de retencions

 Mòdul de càlcul de retencions

Xavier Lopez

dimarts de 10.00 a 13.00 h

fiscal@cecot.org

Enric Rius

dijous de 10.00 a 13.00 h

financer@cecot.org

Assessorament
Més de 30 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


Agenda

Sense programació d'actes d'àmbit Financer i Fiscal


Programació d'actes de la Cecot

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Club de Descomptes de la Cecot

Servei d'Assessorament en Productes Financers

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org