1

(de l'15 al 31 de desembre de 2016) Butlletí quinzenal | número 76

Informes

1 
El recàrrec de prestacions de la seguretat social per manca de mesures de seguretat.

Legislació
 

1 ACORD GOV/162/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020. (Publicat el díi 22/12/2016)
 

1 Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en las Direcciones Provinciales de Barcelona, La Rioja, Lugo, Madrid y Málaga. (Publicat el dia 23/12/2016)
 

1ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017. (Publicat el dia 23/12/2016)

1 
Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (Publicat el dia 24/12/2016)

1 
RESOLUCIÓ EMC/2915/2016, de 21 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2017. (Publicat el dia 27/12/2016)  

1 
Orden ESS/1975/2016, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012. (Publicat el dia 29/12/2016)


Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2939/2016, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada, per a l'any 2017, en relació amb la concessió de subvencions per al finançament de les actuacions de Programes Integrals per a persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (Publicat el dia 28/12/2016) 
 

Sentències
 

1 Sentència del Tribunal Suprem núm. 849/2016 de 18 d'octubre. Recàrrec de prestacions.


Formació
 

1 L'empresa davant una inspecció de treball ** | Inici 23/01/2017 Final 02/02/2017 | Durada 12 hores.

** Formació que té un cost en concepte de matrícula


eBook 
 

1 Com es desglossa una nòmina?
Coneix tots els conceptes que intervenen en el càlcul d’una nòmina, des del cost per a l’empresa fins al líquid que percep el treballador. 


Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 24 de febrero de 2016, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. (Publicat el dia 19/12/2016)
 

1 Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco. (Código de convenio número 99001315011981). (Publicat el dia 20/12/2016)
 

1 Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio. (Código de convenio número 99008685011994). (Publicat el dia 20/12/2016)
 

1 Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al VI Convenio colectivo estatal del sector de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. (Código de convenio número 99010825011997). (Publicat el dia 20/12/2016)


1 
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector portuari de la província de Barcelona, amb vigència fins al 31 de desembre de 2020 (codi de conveni núm. 08012095012001). (Publicat el dia 27/12/2016)


1 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2016
, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm. 08002545011994). (Publicat el dia 28/12/2016)
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

 

1