1

(del 15 al 30 de novembre de 2016) Butlletí quinzenal | número 74

Informes

1 
Finalització del contracte de treball en situació d'incapacitat temporal del treballador.

Documents d'interès

1 
Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya

1 
ESTRANGERIA - Nota informativa 3/2016 - Cita prèvia.
Des de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona remeten una nova nota informativa sobre CITA PRÈVIA per a la presentació de sol·licituds d'estrangeria.


1 
Nou enllaç extranet de Justícia (e-justicia)
A partir del proper 1 de desembre del 2016,  els col·lectius professionals accediran per un nou enllaç a l’extranet de Justícia, des del qual s’entra a e-justicia.
El nou enllaç el podeu trobar clicant AQUÍ
Aquesta informació també la tindreu disponible al Web del Departament de Justícia


Legislació
 

1 ORDRE TSF/306/2016, de 7 de novembre, de modificació de l'annex de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes. (Publicat el dia 17/11/2016) 
 
Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2566/2016, de 15 de novembre, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds del Programa Treball i Formació que preveu la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre. (Publicat el dia 18/11/2016)
 

1 ORDRE TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació. (Publicat el dia 22/11/2016) 
 

1 ORDRE TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la que s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars. (Publicat el dia 22/11/2016)
 

1 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2272/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya (DOGC núm. 7227, de 17.10.2016). (Publicat el dia 22/11/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2591/2016, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització de les actuacions del programa d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació. (Publicat el dia 22/11/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2592/2016, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2016, per a la concessió dels ajuts destinats a subvencionar el desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars. (Publicat el dia 22/11/2016)
 

1 RESOLUCIÓ EMC/2606/2016, de 18 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1844/2016, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, i s'obre la convocatòria per a l'any 2016. (Publicat el dia 23/11/2016)
 

1 RESOLUCIÓ EMC/2607/2016, de 18 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/2126/2016, de 9 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. (Publicat el dia 23/11/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2667/2016, de 23 de novembre, per la qual es modifica la Resolució TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (Publicado el día 29/11/2016)

 

Sentències
 

1 Sentència del TSJ de Navarra, de 21 d'octubre de 2015, en la que s'examina i s'estableix que el termini de caducitat per accionar contra una modificació substancial de condicions de treball és el de 20 dies hàbils, encara que l'empresa no hagi seguit el procediment de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors. 


Formació
 

1 Clima laboral: l'estat d'ànim de la teva empresa* | Inici 15/12/2016 Final 15/12/2016 | Durada 8 hores

*Formació bonificable


Informació d'interès per Wolters Kluwer 
 

1 ¿Com es desglossa una nòmina?
Coneix tots els conceptes que intervenen en el càlcul d’una nòmina, des del cost per a l’empresa fins al líquid que percep el treballador.


Convenis col·lectius
 

1 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2418/2016, de 20 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector de neteja d'edificis i locals de Catalunya 2010-2013 (codi de conveni núm. 79002415012005), publicada al DOGC núm. 7236, de 28.10.2016. (Publicat el dia 16/11/2016)
 

1 Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencias de viajes (2016-2018). (Código de Convenio número 99000155011981). (Publicat el dia 21/11/2016)
 

1 Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017). Código de convenio número 99012395011999. (Publicat el dia 25/11/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu detreball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm.08000765011993). (Publicat el dia 28/11/2016)


1 
RESOLUCIÓ TSF/2692/2016, d'11 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya (codi de conveni núm. 79001565011999). (Publicat el dia 29/11/2016)
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1