1

(de l'1 al 31 d'agost de 2016) Butlletí número 68

Informes

1 El descans entre jornades i el descans setmanal

Documents d'interès

1 
Certificat d'Absència de delictes de naturalesa sexual

La Llei 26/2015, de 28 de juliol (BOE del 29), de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, juntament amb la Llei 45/2015, de 15 d'octubre, de voluntariat, han inclòs com a requisit per l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
Això comporta que els qui pretenguin accedir o exerceixin professions, oficis o activitats que impliquen contacte habitual amb menors han de presentar obligatòriament aquest certificat.

 

  • Nota relativa a l'exigència del certificat d'absència de delictes de naturalesa sexual i mecanismes disponibles per a la serva obtenció.
  • Tríptic com obtenir el justificant d'absència de delictes de naturalesa sexual.


1 
Estrangeria - Actualització Guia de tràmits I i II

Els enllacem arxius amb les Guies de tràmits I i II de l'Oficina d'Estrangeria que es van modificar en el dia d'ahir.
Únicament s'ha actualitzat en ambdues guies la Nova adreça de l’àmbit d’estrangeria en el si del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 


 
Legislació
 

1 Resolución de 29 de julio de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. (Publicat el dia 17/08/2016)

1 Resolución de 22 de agosto de 2016,
 de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2016, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (Publicat el dia 31/08/2016)

 
Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil. (Publicat el dia 03/08/2016)

1 ORDRE TSF/212/2016,
de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves. (Publicat el dia 04/08/2016)

1 ORDRE TSF/213/2016,
 d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (Publicat el dia 04/08/2016)

1 RESOLUCIÓ TSF/1910/2016,
 de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa Fem Ocupació per a Joves. (Publicat el dia 04/08/2016)

1 RESOLUCIÓ TSF/1911/2016,
 d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (Publicat el dia 04/08/2016)

1 RESOLUCIÓ TSF/1912/2016,
 d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'ocupació. (Publicat el dia 04/08/2016)
 

Sentències
 

1 Sentència de l'Audiència Nacional, de 24 d'octubre de 2006, sobre la impossibilitat que els descansos entre jornades i el setmanal se sobreposin, ni tan sols parcialment.


Formació
 

1 Obligacions legals del registre d'entrada: Temps de treball | Data inici 30/09/2016 Data Fi 30/09/2016 | Durada 4 hores.

Formació subvencionada per a treballadors en actiu


1 Qualitat de servei
| Inici 05/09/2016 Final 26/09/2016 | Durada 30 hores.

1 Eines per a la mediació
 | Inici 07/09/2016 Final 28/09/2016 | Durada 30 hores.

1 Tècniques de negociació
 | Inici 13/09/2016 Final 13/10/2016 | Durada 30 hores.

1 Marc legal de les relacions laborals
 | Inici 03/10/2016 Final 09/11/2016 | Durada 30 hores.

1 Conducció de reunions
 | Inici 18/10/2016 Final 10/11/2016 | Durada 20 hores.


Notes de premsa
 

1 La instrucció de treball que obliga les empreses a fer el control de presència dels treballadors penalitzarà les pimes. [Segueix llegint]


Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del XX Convenio colectivo para las sociedades cooperativas de crédito. Código de convenio núm. 99004835011981 (Publicat el dia 02/08/2016)
 

1 Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria del calzado para los años 2016, 2017 y 2018. Código de convenio n.º 99000805011981 (Publicat el dia 02/08/2016)
 

1 Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, correas y cueros industriales y curtición de pieles para peletería 2016-2018. Código de convenio n.º 99001465011981 (Publicat el dia 02/08/2016)
 

1 Resolución de 26 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 1 de junio de 2016, por la que se registra y publica el Acta de revisión salarial para 2015 y modificación parcial del II Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. Código de Convenio 99016175011900 (Publicat el dia 03/08/2016)

1 Resolución de 20 de julio de 2016,
 de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación parcial del Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad. Código de convenio nº 99004615011982 (Publicat el dia 04/08/2016)

1 Resolución de 20 de julio de 2016,
 de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del XX Convenio colectivo para las sociedades cooperativas de crédito. Código de convenio número 99004835011981 (Publicat el dia 04/08/2016)

1 Resolución de 19 de julio de 2016,
 de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida. Código de convenio núm. 99004935011982 (Publicat el dia 10/08/2016)

1 Resolución de 25 de julio de 2016,
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal. Código de convenio n.º 99003435011900 (Publicat el dia 11/08/2016)

1 Resolución de 2 de agosto de 2016,
 de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro. Código de convenio nº 99000785011981 (Publicat el dia 12/08/2016)

1 RESOLUCIÓ TSF/1987/2016,
 d'1 d'agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu d'exhibició cinematogràfica per a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona per als anys 2015, 2016 i 2017 (codi de conveni núm. 79002225012004). (Publicat el dia 29/8/2016)
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Noves tecnologies, relacions laborals i control empresarial | Data 21/09/2016 | Hora 08.30 h - 10.30 h | Lloc seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa.

Esmorzar de lideratge: Liz Wiseman | Data 05/10/2016 | Hora 08.30 h - 10.30 h | Lloc seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa.

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1