1

(del 15 al 29 de febrer de 2016) Butlletí quinzenal | número 57

Informes

1 
L'aplicació del principi "Pro Rata Temporis" en els contractes a temps parcial.

Legislació
 

1 ORDRE TSF/23/2016, de 8 de febrer, de modificació de l'Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016. (Publicat el dia 19/2/2016)
 

1 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016 (DOGC núm. 7013, de 7.12.2015). (Publicat el dia 19/2/2016)
 

1 Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social. (Publicat el dia 25/2/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/442/2016, de 22 de febrer, de modificació de la Resolució EMO/3007/2015, de 23 de desembre, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2016, per la qual es modifica el termini per a la presentació per part de les mútues del pla d'activitats preventives que han de desenvolupar durant l'any 2016. (Publicat el dia 26/2/2016) 


Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 Resolución de 9 de febrero de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. (Publicat el dia 15/2/2016)
 
1 
ORDRE TSF/34/2016, de 19 de febrer, de modificació de l'Ordre EMO/229/2015, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent per a la Línia Emprèn 2015 (DOGC núm. 6921, de 27.7.2015). (Publicat el dia 26/2/2016)
 

Sentències
 

1 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 22 d'abril de 2010, en la que s'analitza el gaudi i retribució de les vacances d'una persona treballadora a temps parcial, quan al llarg de l'any varia la parcialitat de la seva jornada de treball.
 
Formació
 

1 Eines per a la mediació** | Inici 07/03/2016 Final 06/04/2016 | Durada 30 hores.

1 
Tècniques de coaching** | Inici 31/03/2016 Final 03/05/2016 | Durada 30 hores.
 

** Formació subvencionada


Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo general de la industria química. (Código de convenio n.º 99004235011981). (Publicat el dia 16/2/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/326/2016, de 8 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord sobre les taules salarials per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu de la indústria metal·logràfica de Catalunya (codi de conveni núm. 79000285011994). (Publicat el dia 18/2/2016)
 

1 Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre modificación de la regulación de la tarjeta profesional de la construcción de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. (Publicat el dia 23/2/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/384/2016, de 15 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu marc de majoristes d'alimentació de Catalunya (codi de conveni núm. 79100145012016). (Publicat el dia 24/2/2016)
 

1 Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica, aplicació del "resto motxilla" previst per a l'any 2016 (Pendent de publicació)

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda


1
 Data 09/03/2016 | Hora 8.30 a 10.30 h | Club de Recursos Humans | Millora les teves habilitats com a líder i allibera el màxim potencial del teu equip | Patronal Cecot c/Sant Pau, 6 Terrassa

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1