1

(del 15 al 31 de gener de 2016) Butlletí quinzenal | número 55

Informes

1 
Normes de cotització a la Seguretat Social per a l'any 2016.

Legislació
 

1 Corrección de errores de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (Publicat el dia 19/1/2016)

1 
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMO/2937/2015, de 14 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2016 (DOGC núm. 7024, de 23.12.2015). (Publicat el dia 29/1/2016)

1 
Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (Publicat el dia 30/01/2016)

1 
Orden ESS/71/2016, de 29 de enero, por la que se establecen para el año 2016 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. (Publicat el dia 30/01/2016)

Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap ajut ni subvenció.
 

Sentències
 

1 Interessant sentència en la qual el TSJ d'Extremadura analitza la reducció de jornada, impulsada de manera unilateral per l'empresa, per la via de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors, reducció que té voluntat de ser permanent en el temps, i que el tribunal anul·la per la manca d'acord amb els treballadors durant el període de consultes. Impossibilitat d'imposar la reducció de jornada als treballadors sense acord amb ells i de forma unilateral per part de l'empresa, per la via de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors.
 
Formació
 

FORMACIÓ 100% SUBVENCIONADA
 

1 Gestió de recursos humans | Inici 17/02/2016 Final 30/03/2016 | Durada 60 hores.

 

1 Qualitat de servei | Inici 18/02/2016 Final 29/03/2016 | Durada 30 hores.
 

1 Eines per la mediació | Inici 07/03/2016 Final 06/04/2016 | Durada 30 hores.
 

1 Tècniques de coaching | Inici 31/03/2016 Final 03/05/2016 | Durada 30 hores.
 

1 Tècniques de coaching | Inici 07/04/2016 Final 10/05/2016 | Durada 30 hores.
 

1 Tècniques de negociació | Inici 05/05/2016 Final 07/06/2016 | Durada 30 hores.


Convenis col·lectius
 

1 RESOLUCIÓ EMO/3093/2015, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili (codi de conveni núm. 79002770012008). (Publicat el dia 18/1/2016)
 

1 Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. (Código de convenio n.º 99004015011984). (Publicat el dia 19/1/2016)
 

1 Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de banca. (Código de convenio n.º: 99000585011981). (Publicat el dia 21/1/2016)
 

1 Resolución de 5 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de cajas y entidades financieras de ahorro. (Código de convenio número 99000785011981). (Publicat el dia 21/1/2016)

 

1 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMO/3093/2015, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laborals de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili (codi de conveni núm. 79002770012008) (DOGC núm. 7039, de 18.1.2016). (Publicat el dia 21/1/2016) 

1 
Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican los Acuerdos de prórroga y tablas salariales del año 2016 del II Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual (técnicos). (Código de convenio n.º: 99012985012002). (Publicat el dia 22/1/2016)

1 
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treballdel sector de galetes de Barcelona i província per als anys 2014-2016 (codi de conveni núm. 08001765011994). (Publicat el dia 27/1/2016)

1 
Increment salarial 2016 del Conveni de la Indústria Química (pendent de publicació)

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes.

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1