ACTUALITZACIÓ  (del 15 al 28 de desembre) Butlletí quinzenal | número 122
Informes

 Comentari al reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel que es fixe el salari  mínim interprofessional per el 2019.

 Comentaris d'urgència al Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, per a l'increment de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

Documents d'interès

 VII Informe sobre l'absentisme - Adecco

 3 Grans impactes de la nova reforma socio-laboral - Ransdtad

Tendències

 NP- Autcat considera que l'increment de les cotitzacions no és la reforma que els autònoms necessiten

Legislació
 
 Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2018 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. (Publicat el dia 17/12/2018)

 Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se aprueba el modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento concursal, que ha de acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (Publicat el dia 21/12/2018)
 
 Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. (Publicat el dia 27/12/2018)
 
 Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. (Publicat el dia 27/12/2018)

 ORDRE TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019. (Publicat el dia 28/12/2018)

 Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicar y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
 
Projectes de llei
 
Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.

Projectes de reglament
 
 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.

Ajuts i subvencions
 
 RESOLUCIÓ TSF/2931/2018, de 3 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 428528). (Publicat el dia 17/12/2018)
 
 RESOLUCIÓ TSF/2950/2018, de 28 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 2, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (ref. BDNS 428841). (Publicat el dia 18/12/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/3035/2018, de 17 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 de les subvencions destinades a les accions formatives del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2019) (ref. BDNS 430153). (Publicat el dia 24/12/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/3060/2018, de 17 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 430621). (Publicat el dia 27/12/2018)
 
Sentències
 
 Interessant sentència del Tribunal Suprem, número 817/2017, de 2 de febrer, en la que s'analitza i es pronuncia, una vegada més, sobre la validesa de la prova, aportada a la vista oral, de gravacions d'imatge amb càmeres de vídeo vigilància.

Formació
 
 Durant aquesta quinzena no hi ha formació en l'àmbit laboral.
 
Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 
 EBOOK GRATUÏT
6 preguntes clau per a RRHH
Explotar les dades de RRHH pot ajudar a prendre decisions estratègiques per la teva organització: et traslladem les preguntes que el departament hauria de poder respondre.

Convenis col·lectius
 
 RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2019 (codi de conveni núm. 08001065011994). (Publicat el dia 14/12/2018)

 Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal (codi de conveni núm. 99009525011994) (Publicat el dia 28/12/2018)