(del 01 al 15 de desembre de 2018) Butlletí quinzenal | número 121
Informes

 Comentaris a la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: aspectes laborals.

Documents d'interès

 Informe Infoempleo ADECCO

Tendències

 Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 
 Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado. (Publicat el dia 3/12/2018)

  Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2018 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. (Publicat el dia 4/12/2018)
 
 RESOLUCIÓ TSF/2822/2018, de 29 de novembre, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2019. (Publicat el dia 4/12/2018)

 Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. (Publicado el día 6/12/2018)
 
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (Publicat el dia 6/12/2018)

 Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. (Publicat el dia 8/12/2018)

 Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. (Publicat el dia 8/12/2018)

 Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. (Publicat el dia 11/12/2018)

 Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019. (Publicat el dia 11/12/2018)

Projectes de llei
 
Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.

Projectes de reglament
 
 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.

Ajuts i subvencions
 
 RESOLUCIÓ TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 427438). (Publicat el dia 7/12/2018)
 
 ORDRE TSF/203/2018, de 4 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/88/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o amb risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció. (Publicat el dia 10/12/2018)
 
Sentències
 
 Interessant sentència del Tribunal Suprem en què es declara l'acomiadament objectiu efectuat per l'empresa improcedent, ja que hi ha vigent un acord amb la representació legal dels treballadors, en el que l'empresa renuncia a l'adopció de mesures extintives.

Formació
 
Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 
 EBOOK GRATUÏT
6 preguntes clau per a RRHH
Explotar les dades de RRHH pot ajudar a prendre decisions estratègiques per la teva organització: et traslladem les preguntes que el departament hauria de poder respondre.

Convenis col·lectius
 
 Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 1 de agosto de 2018, por la que se registran y publican las tablas salariales del personal docente en pago delegado para el año 2018 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. (Publicat el dia 3/12/2018)
 
 Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio colectivo estatal para la industria fotográfica. (Código de convenio número 99002235011981) (Publicat el dia 12/12/2018)

 Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. (Código de convenio número 99003385011981). (Publicat el dia 12/12/2018)