(del 15 al 30 de novembre de 2018) Butlletí quinzenal | número 120
Informes

 Que cal tenir en compte de cara al pròxim 2019

Documents d'interès

 ESTRANGERIA - Nota informativa Policia Nacional (Targetes vermelles)
L'Oficina d'Estrangeria de Barcelona remet una nota informativa de la Policia Nacional relativa a la descentralització del servei d'obtenció i renovació de targetes vermelles (document acreditatiu de la condició de sol·licitant, en tramitació, de protecció internacional).

Font: Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

 Augment del salari mínim: dades per al debat
Font: FEDEA

Tendències

 Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 
 Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona y Teruel, así como en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (Publicado el día 17/11/2018)
 
 DECRET LLEI 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l'article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. (Publicat el dia 22/11/2018)
 
 Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Publicat el dia 29/11/2018)

Projectes de llei
 
Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.

Projectes de reglament
 
 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.

Ajuts i subvencions
 
 RESOLUCIÓ TSF/2697/2018, de 8 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 en relació amb les actuacions del programa d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones en situació d'atur en col·laboració amb agències de col·locació (ref. BDNS 423758). (Publicat el dia 19/11/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/2791/2018, de 15 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (ref. BDNS 425946). (Publicat el dia 30/11/2018)
 
Sentències

 Interessant i important sentència del Tribunal Suprem en el qual estableix doctrina, respecte de la responsabilitat que per deutes salarials de l'empresa antecessora als treballadors subrogats, té l'empresa successora, en els supòsits de subrogació establerta en conveni col·lectiu.

Formació
 
 Aplicatiu SILTRA: noves funcionalitats i incidències més comunes en el servei de liquiditat directa* | Terrassa | Inici 12/12/2018 Final 12/12/2018 | 5 hores
*Formació
bonificable
 
Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 
 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.

Convenis col·lectius
 
 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación de las tablas de pagas extraordinarias 2018, 2019 y 2020, del Convenio colectivo interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas. (Código de convenio número 99001125011982). (Publicat el dia 16/11/2018)
 
 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de aguas de bebida envasadas. (Código de convenio número 99014405012008). (Publicat el dia 16/11/2018)
 
 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales. (Código de convenio número 99001305011981). (Publicat el dia 16/11/2018)
 
 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. (Código de convenio número 99016175011900). (Publicat el dia 23/11/2018)

 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. (Código de convenio número número 99002045011981). (Publicat el dia 23/11/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/2708/2018, de 26 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió negociadora del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya, relativa a l'acord de retribució en vacances (codi de conveni núm. 79100125012014). (Publicat el dia 23/11/2018)

 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo referente al Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco. (Código de convenio número 99001315011981). (Publicat el dia 27/11/2018)

RESOLUCIÓ TSF/2726/2018, de 26 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya, relativa a la revisió i actualització de les taules salarials 2018 (codi de conveni núm. 79100125012014). (Publicado el día 27/11/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/2738/2018, de 25 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya per als anys 2018, 2019 i 2020 (codi núm. 79002515012006). (Publicat el dia 28/11/2018)

 RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001755011994). (Publicat el dia 30/11/2018)