(de l'1 al 15 de juliol de 2018) Butlletí quinzenal | número 112

Informes

 
Estadística 2n Trimestre 2018.

Documents d'interès
 

 INSS - Jubilació Activa REVISIÓ DE LA NORMATIVA
Des de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) han informat al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, que els expedients presentats com a Jubilació Activa (LGSS art. 214 de la Llei 6/2017) i que des del 26/10/2017 permetien compatibilitzar el treball per compte propi i el 100% de la pensió, sempre que s'acrediti tenir contractat a un treballador per compte d'altri, quedessin en suspens fins que es revisi la normativa.


 
Modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplaçament de treballadors efectuat en el marc d'una prestació de serveis

 
Acta de signatura de l'IV Acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva 2018, 2019 i 2020.

 Els salaris al Vallès Occidental 2016.


Tendències

 
Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 

 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Publicat el dia 4/7/2018)
 

Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 ORDRE TSF/102/2018, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions. (Publicat el día 4/7/2018)
 

 ORDRE TSF/103/2018, de 29 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada. (Publicat el dia 4/7/2018)

 ORDRE TSF/107/2018
, de 3 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la que s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars. (Publicat el dia 9/7/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/1561/2018, de 27 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya (ref. BDNS 406794). (Publicat el dia 9/7/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/1554/2018
, de 25 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió dels ajuts destinats a subvencionar el desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats (ref. BDNS 400447). (Publicat el dia 9/7/2018)
 

Sentències
 

 Interessant sentència del Tribunal Suprem, sobre determinació de contingència professional, en el supòsit d'una persona treballadora amb despreniment de retina a causa del seu treball amb pantalla d'ordinador.


Formació

 
Durant aquesta quinzena no hi ha formació del sector de laboral.
 

Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.


Convenis col·lectius

 
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Decreto 59/2018, de 12 de junio de 2018, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, referente al II Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center (antes Telemarketing). (Publicat el dia 5/7/2018)
 

 Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo en el sector de la enseñanza privada concertada afectada por el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (Código de convenio: 99008725011994). (Publicat el dia 6/7/2018)
 

 Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo para la mejora de la calidad de la enseñanza y el mantenimiento del empleo en los centros concertados correspondiente a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias remitido por la Comisión Paritaria del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. (Código de convenio: 99008725011994). (Publicat el dia 6/7/2018)
 

 Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre creación de un complemento salarial para los docentes de los ciclos formativos de grado superior de los centros privados para el curso 2017-2018 afectados por el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos correspondiente a la Comunidad de Madrid. (Código de convenio 99008725011994). (Publicat el dia 6/7/2018)

 
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre financiación de la aplicación de la reducción de una hora lectiva semanal al profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato de los centros privados concertados a partir del curso 2018-19 afectados por el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (Código de convenio 99008725011994). (Publicat el dia 6/7/2018)  

 Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre la paga extraordinaria por antigüedad correspondiente a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, remitido por la Comisión Paritaria del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. (Código de convenio: 99008725011994). (Publicat el dia 6/7/2018)  

 
EDICTE sobre impugnació d'un conveni col·lectiu (exp. 2/2018). II Convenio Colectivo autonómico para el sector de colectividades de Cataluña, (código de convenio 79100055012013). (Publicat el dia 6/7/2018)

 
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç i importadors d’articles fotogràfics, vídeo i so de la província de Barcelona per als anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm. 08000785011994). (Publicat el dia 10/7/2018)

 
Text del Conveni general de la Indústria Química 2018 - 2020 (Signat pendent de publicar)

 
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. (Código de Convenio número 99010955011997). (Publicat el dia 11/7/2018)

 
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de modificación parcial del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. (Código de convenio 99001105011981). (Publicat el dia 11/7/2018)

 
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. (Código de Convenio número 99001925011986). (Publicat el dia 11/7/2018)

 
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2828/2017, de 20 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç de mobles de Catalunya (DOGC núm. 7513, d'11.12.2017). (Publicat el dia 11/7/2018)

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/3108/2017
, de 22 de desembre, sobre la sol·licitud de renovació de l'extensió del Conveni col·lectiu del sector de xocolates i bombons de la província de Barcelona per als anys 2017-2019 (codi de conveni núm. 08100015012014) al sector de caramels i xiclets en l'àmbit de Barcelona, Lleida i Tarragona, així com a les empreses l'activitat de les quals sigui la fabricació de cacau, xocolata i derivats de les províncies de Tarragona i Lleida (codi extensió de conveni núm. 79100015062016) (DOGC núm. 7579, de 15.3.2018). (Publicat el dia 11/7/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/1577/2018, de 12 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat esportiva i de lleure (codi de conveni núm. 79001905012002). (Publicat el dia 13/7/2018)

 
RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona i província per a l’any 2018 (codi de conveni núm. 08001025011994). (Publicat el dia 13/7/2018)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea

Agenda


Sense programació d'actes en l'àmbit de Recursos Humans

Programació d'actes de la Cecot

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org
 

Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, s'ha enviat al correu electrònic cristina.sala@cecot.org .

En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seves dades personals formen part d'una Base de dades comuna titularitat de les fundacions, gremis i associacions del Grup Cecot, la finalitat de la qual és la remissió d'informació i novetats relacionades amb les activitats del Grup Cecot.

Les seves dades seran conservades fins que sol·liciti la supressió d'aquestes. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic rgpd@cecot.org.

Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org.

Finalment, l'informem que l'assisteix el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es.

Disposa de tota la informació detallada en la nostra política de privadesa.