(del 1 al 15 de març de 2018) Butlletí quinzenal | número 104

Informes

 
Concentració de la jornada de treball en els treballadors en situació de jubilació parcial.

Documents d'interès

 
Servei Públic d'Ocupació Estatal | Guia de contractes | Actualització febrer 2018.

 
Consulta INSS; Jubilació parcial. Concentració de jornada de treball del jubilat parcial en un únic període plurianual.

 
Per al vostre interès, reproduïm el Comunicat que ha fet arribat l'INSS al Col·legi de Graduats Socials:

En las solicitudes que remiten via electrónica, a través de TESOL o del Registro Electrónico, no deben adjuntar fotocopias compulsadas de documentos, ya que la Nueva Ley de Procedimiento administrativo ha eliminado la compulsa de documentos, y nos vemos obligados a solicitar de nuevo dichos documentos.

Las copias electrónicas que se transmiten por vía electrónica tienen la consideración de copias auténticas , y éstas tiene la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre con la salvedad de que, en cualquier momento, si existen dudas de la copia, el INSS puede solicitar, de forma motivada, el cotejo de la copia, solicitando la exhibición del documento original.

Tendències

 
Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 

 Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social. (Publicat el dia 6/3/2018)
 

 ORDRE TSF/24/2018, d'1 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general convocada pel dia 8 de març de 2018 (Ordre d'1 de març, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març). (Publicat el dia 6/3/2018)
 

Resolución de 6 de marzo de 2018, del Fondo de Garantía Salarial, por la que se incluyen nuevos procedimientos, susceptibles de tramitación mediante registro electrónico en el anexo I de la Orden TIN/2942/2008, de 7 de octubre. (Publicat el dia 10/3/2018)


Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap ajut ni subvenció
 

Sentències
 

 Interessant sentència del Tribunal Suprem, Sala del Civil, de 26.02.2018, sobre els requisits per establir les retribucions dels administradors i membres dels òrgans de govern de les societats de capital. 


Formació
 

 No hi ha oferta formativa del sector laboral

Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.   


Convenis col·lectius
 

 Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para los años 2017 y 2018 del Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. (Código de convenio 99100165012016). (Publicat el dia 1/3/2018)
 

 RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per als anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm. 08002875011995). (Publicat el dia 1/3/2018)
 

 Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de contratas ferroviarias. (Código de Convenio: 99001385011981). (Publicat el dia 6/3/2018)
 

 Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. (Código de convenio: 99001355011983). (Publicat el dia 6/3/2018)


 
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 6 de febrero de 2018, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. (Publicat el dia 9/3/2018) 

  
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 i provisionals per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08003625011994). (Publicat el dia 12/3/2018)
 

 Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de adhesión al IV Acuerdo Nacional de Formación adoptado por la Comisión Negociadora del Acuerdo estatal para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. (Código de convenio número 99012545011993). (Publicat el dia 13/3/2018)

 
Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo estatal para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. (Código de convenio número 99012545011993). (Publicat el dia 13/3/2018)

 
Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo estatal para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. (Código de convenio número 99012545011993). (Publicat el dia 13/3/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/390/2018, de 5 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VII Conveni col·lectiu de treball del sector dels clubs de natació de Catalunya per als anys 2017-2019 (codi núm. 79001305011995). (Publicat el dia 14/3/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/3108/2017, de 22 de desembre, sobre la sol·licitud de renovació de l'extensió del Conveni col·lectiu del sector de xocolates i bombons de la província de Barcelona per als anys 2017-2019 (codi de conveni 08100015012014) al sector de caramels i xiclets en l'àmbit de Barcelona, Lleida i Tarragona, així com a les empreses l'activitat de les quals sigui la fabricació de cacau, xocolata i derivats de les províncies de Tarragona i Lleida (codi extensió de conveni 79100015062016). (Publicat el dia 15/3/2018)
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


Agenda

Sense programació d'actes

  Club de Recursos Humans

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org