Convocatòria concessió d'ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores – NEOTEC 2019 –


Objecte:

Les ajudes finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiaris:

Les empreses, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Els requisits estan àmpliament definits en l'annex I de l'Ordre de bases reguladores.

En relació al concepte d'empresa innovadora serà aquella: Que pugui demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l'estat de la tècnica en el seu sector i que portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial, o els costos del qual de recerca i desenvolupament representin un mínim del 10% del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda o, si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, segons l'auditoria de l'exercici fiscal en curs, de conformitat amb la certificació d'un auditor extern.

Característiques de les ajudes:

Les ajudes d'aquesta convocatòria consistiran en subvencions. Es podrà finançar fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.

L'actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.

Les ajudes se sol·licitaran per a actuacions anuals o pluriennals. En tot cas, les actuacions subvencionables hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2020, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2020 o 2021 en el cas de les pluriennals.

Despeses subvencionables:

Es podran finançar:

a) Inversions en equips

b) Despeses de personal (mirar tipologia i cost hora en annex I)

c) Materials

d) Col·laboracions externes/assessoria

e) Altres (lloguers, subministraments, canons, llicències…)

(*) La subcontractació podrà aconseguir fins al 50% del pressupost finançable

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 17 de maig (endemà al de la seva publicació en el BOE) i finalitzarà el dia 1 de juliol de 2019 a les 12.00 hores del migdia.

La sol·licitud es realitzarà obligatòriament a través de formularis i els mitjans electrònics habilitats per a això en la seu electrònica del CDTI (https://sede.cdti.gob.es/)

Pagament i justificació:

L'article 33 de l'ordre de bases reguladores indica que les ajudes que es concedeixin podran tenir una dotació econòmica fixa o variable i el pagament podrà fer-se en forma de pagament únic o fraccionat, anual o pluriennal, i de forma anticipada, a compte, amb posterioritat a la realització de l'activitat objecte d'ajuda, o en una combinació de les formes anteriorment citades.

Igualment, l'article 16 d'aquesta resolució indica que després de dictar-se la resolució de concessió definitiva, el beneficiari podrà sol·licitar el pagament anticipat de fins al 60% de la subvenció concedida per al projecte (supeditat a disponibilitat pressupostària).

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.