En castellano

   


Serveis de Certificació Digital
Certificats digitals i signatura electrònica


Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA)


Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya


El REA (Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya) és un registre que ha de servir per acreditar que les empreses contractistes i subcontractistes han aportat les dades i documents exigibles sobre la seva solvència, que disposen d’una organització preventiva adequada i d’uns recursos humans amb la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

Requisits per registrar-se al REA

  • - Tenir una organització productiva pròpia, disposar dels mitjans materials i personals necessaris i utilitzar-los per a l'exercici de l'activitat contractada.

  • - Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies de l'exercici de l'activitat empresarial.

  • - Exercir directament les facultats d'organització i direcció sobre el treball desenvolupat pels seus treballadors en l'obra.

    - Acreditar que disposen de recursos humans en l'àmbit directiu i productiu, que tenen la formació necessària en prevenció de riscos laborals i que disposen d'una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995.

    - Disposar d'un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit.


Tramitació

Per procedir a la tramitació del  REA s’ha de concertar hora prèvia, trucant a les oficines de la Cecot, al telèfon 902 930 510 (de 9 h a 14 h i 16 h a 19 h).

 

Documentació necessària

Si no disposeu d’un certificat Digital

 

Si no disposeu d’un Certificat Digital, cal que ho tramiti la persona que té els poders de l'empresa amb la següent documentació per tramitar-vos el certificat digital. Consulteu la opció a) o la opció b) depenent de si sou una empresa o un autònom amb treballadors. Un cop tramitat el certificat digital us registrarem al REA.

* Persona jurídica (empresa)


- DNI, passaport o targeta de residència (original) de la persona amb poders de la empresa.

I una de les següents opcions:

- Escriptures de constitució de la societat i document públic on consti el nomenament del representant legal (original).

- Certificat del Registre Mercantil relatiu a la constitució, personalitat jurídica de l'entitat i el nomenament i vigència del càrrec del representat legal expedit durant els 10 dies anteriors a la data de presentació al Gremi, (original).


* Persona física (autònoms amb treballadors)

- DNI, passaport o targeta de residència (original) de l’autònom titular.

Si ja disposeu d’un certificat Digital


Per poder iniciar el procés de la tramitació telemàtica, cal omplir un formulari (que inclou la declaració de l’empresari i la sol·licitud del tràmit) i a més cal adjuntar-hi (escanejada) la documentació que s’indica a sota. Aquests passos els podreu realitzar aportant la documentació a les oficines de la Cecot.


* Documentació:

- Sistema d’organització preventiva (document acreditatiu de que l’empresa disposa d’una organització preventiva adequada).

- Formació dels treballadors i treballadores, nivell directiu i productiu (document acreditatiu de la formació en prevenció de riscos laborals dels recursos humans de les empreses).


Per a qualsevol aclariment o consulta pots posar-te en contacte amb la Cecot al telèfon 902930510