Gestió de Bonificació de la formació continua


Som entitat organitzadora-gestora de la BONIFICACIÓ des del 2004. Anys d'experiència ens avalen per actuar com a gestors del crèdit de bonificació de la vostra empresa. Coneixeu els beneficis de la bonificació i les portes que us obre per fer formació?
 
Què és la bonificació?
És un tipus de finançament adreçat a les empreses per finançar, part o la totalitat, de la formació dels seus treballadors i treballadores.
 
Què és el crèdit de bonificació i d’on prové?
Són uns diners que provenen de la cotització anual realitzada a la Seguretat Social en concepte de formació professional dels treballadors/es de l’empresa (totes les empreses en disposen).
El fons per a les bonificacions dels cursos es comptabilitza per anys naturals. Les empreses de menys de 50 treballadors/es poden acumular el seu crèdit durant els següents 2 anys, sempre i quan ho hagin notificat abans de l’1 de juliol de 2018.
 
Quins beneficis aporta la bonificació?
- Permet recuperar, total o parcialment, els diners invertits en la formació dels
treballadors/es (el cost de la formació).
- Recuperar els diners cotitzats a la Seguretat Social, l’any anterior, en concepte de formació professional.
- Contribueix a la millora de les competències i habilitats dels treballadors i
treballadores de l'empresa.
 
 
Quins són els requisits per poder bonificar la formació?
1. L'acció formativa ha de tenir una durada mínima de 2 hores
2. Els participants de la formació han d'estar contractats pel Règim General
3. L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada
4. Complir els terminis establert per la normativa (imprescindible fer la notificació 10 dies abans de l’inici de l’acció formativa).
 
És bonificable tot el cost de la formació?
Depèn de cada cas. Cal valorar cada situació concreta.
La quantia a bonificar en cada curs depèn del crèdit de què disposa l’empresa, del nivell formatiu del curs, de la durada, del nombre d’alumnes i del acompliment de l’aportació privada.
Nosaltres us enviem una proposta de bonificació on podreu consultar aquestes dades sense cap cost ni compromís. Informeu-vos!
 
On es pot trobar més informació?