Nova Llei de Contractes del Sector Públic

Circular

27/11/2017

El 9 de novembre de 2017, es va publicar al BOE la nova llei de contractes del sector públic, anomenada Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE de 9 de novembre de 2017).

 

Més informació