Reforma Fiscal

Aflorament de l'economia submergida

- Limitar els pagaments en efectiu, rebaixant el límit actual de 2.500 € per transacció.

- Prohibir els pagaments de nòmines en efectiu. Els mitjans de pagaments alternatius podrien ser la transferència bancària o el xec nominatiu per ingressar en compte.

- Obligació de portar comptabilitat a empresaris i professionals que siguin persones físiques.

- Eliminació de l'estimació objectiva en l'IRPF i de l'estimació simplificada de l'IVA.

- Combatre el programari dissenyat per a l'ocultació de vendes.

- Afegir deduccions fiscals en l'IRPF.

- Enduriment de les sancions.

- Millorar la coordinació entre les diferents administracions.

- Millorar la transparència de la despesa pública.

- L'Estat, mitjançant el sistema educatiu, ha de garantir que la societat valori positivament el compliment de les obligacions fiscals.

 Harmonització fiscal

 Dins de la Unió Europea

- Simplificació administrativa, evitant tràmits innecessaris i ineficients.

- Marc legislatiu, implantar criteris interpretatius comuns per a totes les administracions europees i nacionals.

- Avançar amb mesures concretes cap a la unió econòmica, financera, pressupostària i política, d'acord amb un full de ruta clar que prevegi la creació de mecanismes comuns en el llarg termini, com ara una "capacitat fiscal" i un instrument de mutualització del deute.

Dins de l'Estat Espanyol

- Canvi de model. Realitzar un gran pacte polític que defineixi el nivell de centralització i que li doni estabilitat, evitant que en cada canvi de govern es modifiqui el criteri.

- Descentralització real: Cessió de la gestió tributària a les administracions properes, evitant duplicitats d'estructures.

- Limitació de la Competència Interterritorial amb uns marges preestablerts.

- Fomentar la transparència a la gestió tributària.

- Disminuir la pressió fiscal a Espanya, que està per sobre de la mitjana europea, combatent el frau fiscal a tots els nivells mitjançant la incentivació del compliment i la penalització als incomplidors, per fer més atractiu el nostre país.

Llei general tributària

- Limitar l'obligació de rebre notificacions electròniques en les Grans Empreses mantenint un caràcter voluntari per a la resta de contribuents.

- Establir un únic canal de notificacions al contribuent.

- Acabar amb la inseguretat jurídica. Actuació preventiva de l'Administració.

- Disposar d'accés immediat i permanent per part dels contribuents a la informació de què disposa l'administració dels mateixos.

- L'atorgament de mesures cautelars posa en qüestió la continuïtat de l'activitat empresarial.

- Millorar la ineficàcia i la ineficiència dels elements de garantia del deute.

- Possibilitat de regularitzar per part del contribuent una vegada hagi rebut la notificació estant sotmès a un recàrrec incrementant però que sigui inferior a la sanció.

- El tribunal Econòmic Administratiu ha de ser més diligent a l'hora d'emetre resolucions.

- La regulació normativa de la Llei general tributària ha de permetre tractaments diferenciats en funció del subjecte passiu.

- Compatibilitzar la lluita contra el frau i el respecte al contribuent.

Tributació Directa i Indirecta

- Prioritzar el control de la despesa pública i a partir d'aquí estructurar la tributació de forma proporcionada i equitativa. Revisar la relació entre el ciutadà i l'Administració Tributària.

- Reforma en l'àmbit de l'IRPF per assolir un tribut més just, equitatiu i redistributiu:

o Reducció del nombre de trams en l'IRPF, establiment d'uns tipus impositius màxims més baixos i amb uns trams d'aplicació molt més progressius ja que actualment són molt alts en trams molt baixos.

o Establiment d'uns mínims personals i familiars més concrets i específics.

o Revisió de l’ asimetria entre la tributació de les rendes del treball i les del capital.

o Diferenciació entre les rendes del capital (a curt termini) i rendes de l'estalvi (a llarg termini).

o Aproximar els tipus impositius entre aquest tribut i l'Impost de Societats.

o Activitats econòmiques. Tributació d'aquestes rendes com en l'IS. Eliminació del règim d'estimació objectiva.

o Revisió de la tributació dels professionals d'elit.

o Ponderació de l'efecte de les deduccions en les rendes altes.

o Evitar les modificacions tributàries amb efectes retroactius sobre decisions ja assumides pel contribuent.

- Creació d'un impost de societats específic per a Societats Grans Empreses i un altre per a les Pimes.

-  Incidir en els següents aspectes:

o Lluita contra l'elusió fiscal de les multinacionals que obtenen rendes a Espanya.

o Revisió del control de les operacions vinculades entre residents. Simplificació càrrega administrativa.

o Reducció dels tipus impositius i eliminació de la quasi totalitat de les deduccions en l'Impost de Societats.

o Excepció per la reinversió de beneficis.

- Propostes per a la reforma de l'IVA:

o Incrementar la pressió fiscal a través d'aquest tribut a mig i llarg termini i reducció de la pressió en l'IRPF i les cotitzacions socials.

o Simplificació dels tipus impositius.

o Obrir el debat sobre l'exempció sobre determinants sectors: sanitat, educació, financer, etc.

-  Cal tancar el debat sobre la vigència de l'Impost de Patrimoni i de l'ISD (Impost de successions i donacions) més enllà de les necessitats recaptatòries o electorals de cada legislatura.

- Revisió del model fiscal gravant amb nous tributs i taxes l'ús per part del ciutadà dels béns i serveis públics.

Hisenda Municipal

- Reduir l'aportació de l'Estat als municipis, a partir d'ampliar la retribució directa dels ciutadans en cada municipi.

- Incrementar els tipus de l'IBI, que segueix sent l'eix central de la recaptació municipal, però que l'impost sigui deduït de l'Impost directe (IRPF o IS).

- Afrontar la reforma definitiva dels valors cadastrals.

- Instaurar un IAE que tributi sobre el rendiment, no sobre l'exercici de l'activitat.

- Eliminar la Plusvàlua Municipal amb caràcter general, deixant vigent només alguna figura especial.

- Eliminar l'ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).

- Ampliar la capacitat normativa dels ajuntaments.