Catalunya necessita un nou impuls

Catalunya necessita un nou impuls

Abans de l'estiu,la Cecot va fer unes manifes-tacions respecte a la problemàtica de les in-fraestructures energètiques a Catalunya.

28/10/05 Antoni Abad, president de la Cecot


La sevaqualitat i quantitat,conjuntament amb la de les vià-ries,les de transports i les de telecomunicacions,articulen la "cimentació" sobre les quals cal sus-tentar el progrés econòmic d'un país.Un país nopot competir en el context internacional sensetenir-les.El nostre progrés a llarg termini,tot i serimportantíssim,no dependrà tant del fet que tin-guem més o menys capacitat de decisió i recur-sos,com de la intel·ligència amb què prenemaquestes decisions i la forma en què fem servirels recursos que tinguem.I amb això no vull res-tar importància al nou Estatut,que la té,i molta.Sóc dels convençuts,però,que allò que li cal aldebat de l'Estatut és molta més discreció.Noaconsegueixo imaginar cap raó positiva que puguimotivar l'allau de declaracions i contradeclara-cions públiques amb què els nostres representantspolítics,gairebé sense excepcions,ens han obse-quiat durant el darrer any.Quina ha estat la sevaaportació?.Amb tots els respectes,l'única expli-cació possible és que responguin a interessos par-tidistes,perquè a Catalunya no se li està fent capfavor.Només cal veure com un dels debats pú-blics que està tenint més "èxit" és el de si aquestpotencial fracàs de l'Estatut faria o no avançar leseleccions per tal d'endevinar què és el que real-ment preocupa.Però seria bo que,a més,algú co-mencés a imaginar-se quines serien les repercus-sions d'aquest fracàs per a Catalunya.Ah! I nooblideu,sobretot,que l'objectiu és que disposemde més capacitat de decisió i més recursos per autilitzar-los amb eficàcia i eficiència.

I aquest és el punt que ens té més intranquils.Notinc clar que siguem capaços d'utilitzar aquesta ca-pacitat de decisió i aquests recursos,si els acon-seguim,per progressar com a país.Si avui dia,ambels pocs recursos de què disposem,no som ca-paços de donar sortida efectiva a decisions d'in-versió que tots els experts tenen clares,que famolt temps que estan planificades i per a les qualsja hi ha pressupost,per què hauria de creure quesabrem gestionar millor molts més recursos? Enscosta prendre decisions i,quan ho fem,al cap depoc temps,les modifiquem intentant donar satis-facció a interessos particulars que,en el millor delscasos,desvirtuen els projectes inicials i,en el pit-jor,acaben aturant-los.No som els únics que diemaixò.Totes les principals institucions econòmi-ques d'aquest país han fet pressió sobre aquesttema en els darrers temps.La Cambra de Comerçde Barcelona,les principals institucions finance-res de Catalunya,les patronals i els Cercles d'E-conomia s'han posicionat en aquest sentit.

Sembla clar,però,que aquesta estratègia de pres-sionar,que podríem anomenar com a "push",noens està donant grans resultats,així que m'agra-daria acabar aquestes línies amb una propostaper desenvolupar una estratègia complementàriaque anomenaré "pull".Crec que la forma en quèés possible que,finalment,a més de disposar derecursos,siguem capaços d'utilitzar-los de formaeficaç és promoure un o diversos projectes em-blemàtics de primer nivell internacional en àm-bits relacionats amb la gestió del coneixement ila tecnologia.Una de les pitjors coses que li ha pas-sat a Catalunya en els darrers anys és la pèrduadel projecte internacional de l'accelerador de par-tícules.Estic convençut que el compromís inter-nacional amb un o diversos projectes,en els qualstothom tingués coses a guanyar,faria que els es-forços de tothom s'alineessin.

Des de la perspectiva de la Cecot estem estudiantalgunes idees de futur en aquest sentit que,en elspropers mesos,llançarem a la llum.Des d'aques-tes línies,però,voldria encoratjar des d'ara a totsaquells qui estiguin disposats a fer-ho,a les uni-versitats i escoles de negoci,a les empreses mésimportants,o a les institucions i centres de mésprestigi del nostre país,a encetar aquest debat pera donar un nou impuls a Catalunya.