El paper de la Direcció General en els propers quatre anys

El paper de la Direcció General en els propers quatre anys

Image courtesy of bplanet at FreeDigitalPhotos.net
La governança d'una empresa requereix prendre consciència que els propers anys seran decisius. I ho seran sobretot per quatre aspectes cabdals dels quals aquesta governança se n'ha d'ocupar i reflexionar degudament.

22/08/16 Josep Pey, col·laborador de la Cecot expert en direcció estratègica internacional


Si féssim la pregunta a qualsevol Director General, sobre quina ha estat la conseqüència de la dinàmica empresarial en aquests darrers anys, segurament la gran majoria estarien d'acord en que el món empresarial que coneixíem ha sofert una profunda transformació.
 
No només per la incorporació de les noves tecnologies sinó, també, pels canvis econòmics estructurals que s'han produït, com ara: el pes econòmic cada vegada més gran a la regió d'Àsia-Pacífic; l'evolució de les classes mitjanes en les diferents regions i països del món; els canvis demogràfics; la concentració de la població i de la riquesa a les ciutats; la incorporació dels països emergents a una economia mundial cada vegada més global; nous hàbits de consum; una major competitivitat, un accés més ràpid a la informació, etc. 
 
Tot plegat obliga a pensar que dirigir avui una empresa que vulgui ser sostenible en el temps ja no és només un aspecte de caire local, sinó que ha passat a ser un tema de perspectiva estratègica internacional. I en aquest sentit la pregunta clau a fer-se és:
 
Podem garantir que seguint fent el mateix ens ajudarà en els propers quatre anys a millorar el creixement, la rendibilitat i la sostenibilitat de la nostra l'empresa?
 
Tot canvi i tota transformació sempre venen acompanyats normalment d'una nova cultura i manera de fer les coses; d'una nova tecnologia i d'una forta transformació social. És clar que transformacions globals d'aquest nivell, com la que estem vivint, tenen un fort impacte en l'àmbit econòmic dels països i de les empreses però, també és cert que apareixen un munt de noves oportunitats per aquells que saben aprofitar-les i, que possiblement acaben sent determinants i definitives per a altres. 
 
Oportunitats que s'han d'aprofitar i afrontar mitjançant nous plantejaments i noves maneres de pensar però que necessiten també, d'una adequació dels models de negoci empresarials i de la identificació del talent per poder reeixir a l'hora de dur-ho a terme, i tot, dins d'una economia global que canvia molt de pressa, on la manera de competir ve determinada pel model de negoci de l'empresa dins d'un context de canvi i evolució tecnològica de gran calat. 
 
Quin ha de ser doncs el paper de la Direcció General en aquests propers quatre anys? Quina ha de ser l'agenda? Quins són els aspectes claus i crítics que han de garantir arribar al 2020 amb solidesa internacional?
 
La governança d'una empresa ja sigui a través del seu president, conseller delegat, director general i quadre directiu, requereix prendre consciència que els propers anys, no només seran decisius per a les empreses sinó, també, per al nostre país. I seran decisius sobretot per quatre aspectes cabdals dels quals  aquesta governança se n’ha d'ocupar i reflexionar degudament.
 
Assegurar un major valor als seus clients envers la seva competència, ara i en el futur. Crear valor d'una manera sostinguda en el temps que asseguri sobretot, el retorn de la Inversió i un creixement sòlid.
 
Per altra banda, per poder competir amb èxit en aquesta nova economia és determinant disposar de massa crítica. Dit d'una altra manera, perquè un projecte empresarial sigui viable a mig i llarg termini, una empresa ha de tenir una mida crítica en una o diverses competències distintives que li proporcionin un nivell adequat d'eficiència, per poder així, competir als mercats internacionals. Aquestes competències poden ser materials (R+D, economies d'escala, tecnologia, etc. O intangibles, desenvolupament de la marca, Joint-ventures, acords comercials, etc.
 
Trencar definitivament el paradigma consistent en confiar en que el que ha funcionat bé fins ara seguirà fent-ho en un futur. Aquest canvi cultural ha de ser un procés gradual dins de l'organització. I especialment en temps de grans canvis, l'empresa ha de tenir una idea clara de quina ha de ser  la inspiració i aspiració dels seus directius i accionistes, és a dir, una visió compartida de com ha de ser l'empresa en el futur i disposar d'una estratègia definida per assolir-lo. 
 
Finalment, el creixement orgànic per aconseguir un fort posicionament empresarial internacional, no serà suficient en la gran majoria d'empreses. Cal doncs que la direcció busqui noves maneres d'enfortir les seves fortaleses mitjançant noves aliances, acords comercials, adquisicions, etc. que permetin desenvolupar un posició guanyadora que complementi les seves competències distintives i, que per altra banda, multipliqui les seves capacitats i competències.
 
Per donar resposta a algunes d'aquestes preguntes creiem que cal fer una reflexió estratègica. Una reflexió estratègica plantejada des de quatre punts de vista: l'estratègic, estudiant quin ha de ser el model de negoci més adient, estructurant la cadena de valor, i reposicionant la empresa en els mercats internacionals. El segon, ha de contemplar els potencials riscos que es poden derivar, com per exemple, pèrdues comercials i reputacionals, derivades de la major complexitat dels canals de subministrament i distribució, us indegut de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa i incompliments regulatoris d’abast internacional. El tercer i de tipus operacional, repensar els processos del negoci, l'organització, la seva governança, definir un pla d'innovació que posi en valor tot l'anterior i, finalment, el quart saber identificar el potencial humà dins de l'organització.
I per què aquesta reflexió? Doncs perquè la Direcció General ha de ser el garant no només a l'hora de definir els propers passos en el "què i el com" sinó, també, ser capaç d'instrumentar-ho mitjançant un estil de lideratge com a factor clau d'èxit de l'empresa "el per què", tot considerant que, aquest lideratge és determinant quan s'esdevenen cicles econòmics com l'actual, on les empreses han de créixer i transformar-se per sobreviure. 
 
La Direcció General és, en gran mesura, responsable de fer viable el projecte empresarial. Per això, cal un espai de reflexió per parlar, discutir i compartir entre tots quin hauria de ser el full de ruta del Director General en aquests propers quatre anys. Un espai que faciliten iniciatives com ara el programa REPTE-2020 que impulsen diferent organitzacions del Vallès.
 
La reflexió estratègica, doncs, ha de contemplar quatre perspectives empresarials i que tot directiu hauria de tenir present:
1. Quina ha de ser l'estratègia de la meva empresa en els propers quatre anys?
2. Quins són els riscos que hem d'identificar i com els hem de mitigar?
3. Quin ha de ser el Pla Operatiu i d'Innovació que involucri a tota l'Organització. I finalment,
4. Quin ha de ser el Talent de l'Equip humà que ho faci possible?
 
Indubtablement, hi poden haver i, de fet, hi han molts més aspectes que s'han de tenir presents però, considerem que aquests són cabdals si volem afrontar aquest repte amb prudència, solidesa i eficàcia.
 
(Article publicat al Viaempresa.cat del passat 30/07/2016)