Conveni d'empreses de begudes refrescants, xarops i orxates

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la resolució per la qual es registra i publica el conveni per als anys 2017 - 2018.

09/11/17

Data de publicació: 09/11/2017

Codi de conveni: 08001815011995

Àmbit territorial: Aquest Conveni és d'àmbit provincial, i s'estén a la província de Barcelona; hi queden inclosos tots els centres de treball a què l'àmbit funcional es refereix situats a la província, tot i que la seu central o el domicili social de l'empresa radiqui fora d'aquest terme provincial.

Vigència i durada: Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017. La durada serà de 2 anys i el seu efecte finalitzarà el dia 31 de desembre de 2018.

Pròrroga: El Conveni quedarà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius, tret que sigui objecte de denúncia per a la revisió o la rescissió.

Jornada laboral: Sens perjudici que cadascuna de les empreses pactin el calendari laboral i la distribució corresponent, la jornada laboral serà de 1768 hores de treball efectiu, distribuïdes de dilluns a divendres.

Sou conveni mensual: Es recorda que, segons l'article 16 de l'anterior XXVI Conveni, els complements de lloc de treball assenyalats en els articles 17, 18 i 19 de l'anterior XXV Conveni col·lectiu, és a dir, plus d'assistència, plus conveni i plus ajuda transport queden incorporats al nou salari conveni que quedava integrat per la suma dels esmentats plusos i el salari base de l'anterior conveni, en la fórmula que s'establia.

Increment i revisió salarial: Per a l'any 2017 es pacta un increment de l'1.9% respecte de les taules salarials vigents a l'últim conveni. El pagament d'endarreriments serà des de l'1 de gener de 2017.

Per a l'any 2018 es pacta un increment de l'1,9% respecte de les taules salarials vigents a 31 de desembre de 2017, més una revisió tècnica (sense endarreriments) de taules salarials vigents a 31 de desembre de 2017 fins al 2,2% si l'IPC és superior a l'1,9% l'any 2018.

A l'annex I del Conveni queden establerts tots els imports retributius pactats per l'any 2017: salari conveni, pagues extres, complement vacances, prima producció i plus tasca.

A l'annex II del Conveni, queden establerts tots els imports retributius pactats per l'any 2018: salari conveni, pagues extres, complement vacances, prima producció i plus tasca.

A l'annex III del Conveni, hi ha la taula d'assimilació categories a nous grups professionals.

 

Adjuntem la resolució amb el text del Conveni.

 

També podeu consultar l'apartat de Relacions Laborals a través de la web de la Cecot.

Per aclarir qualsevol dubte fes la teva consulta: