Conveni del comerç de mobles

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni 2017 - 2018.

14/12/17

Data de publicació: 11/12/2017

Codi de conveni: 79001695012002

Àmbit territorial: Aquest Conveni afecta totes les empreses i centres de treball inclosos en l'àmbit funcional, situats al territori de Catalunya.

Àmbit temporal: Les condicions pactades al present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2017, amb independència de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La seva durada serà de dos anys fins al 31 de desembre del 2018.
 
Denúncia i revisió: A partir del dia 31 de desembre de 2018 el Conveni col·lectiu de treball es prorrogarà tàcitament i automàticament d'any l'any, excepte en el cas de denúncia fefaent per qualsevol de les parts signants del conveni amb 1 mes d'antelació a la data de venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues.
 
Jornada laboral: La jornada laboral màxima serà de 1.808 hores anuals efectives de feina.
 

Retribucions: S'estableixen un salari base de grup i un complement per categoria o per plus conveni, que són els que figuren a la columna corresponent de les taules salarials.

Per a l'any 2017 les taules salarials són les resultants d'incrementar un 1,60% sobre les taules salarials de l'any 2016 i amb efectes de l'1 de gener de 2017, de conformitat amb l'annex I.
 
Per a l'any 2018 les taules salarials són les resultants d'incrementar un 1,60% sobre les taules de l'any 2017 i amb efectes d'1 de gener de 2018 de conformitat amb l'annex I.
 
Les empreses abonaran en un termini màxim fins al 31/10/2017, els corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017.
 

Adjuntem la Resolució amb el text del Conveni.

 

També podeu consultar l'apartat de Relacions Laborals a través de la web de la Cecot.

Per aclarir qualsevol dubte fes la teva consulta: