Com cobrar deutes pendents amb l’administració local

Com cobrar deutes pendents amb l’administració local

Fiscalitat i finances

David Rua, assessor mercantil de la patronal Cecot

S'ha obert el termini perquè les empreses puguin consultar la relació de factures pendents a cada Ajuntament i entitats locals dependents d'aquests i comprovar si l'import que consta és correcte

11/04/12 · Cecot


La morositat és un dels factors que més ha afectat a la competitivitat de pimes i autònoms, i una de les principals causes de tancament d’aquest col·lectiu empresarial els últims anys. Entre els causants de morositat s´hi troba la pròpia administració, el percentatge més alt, i la que té major grau de deute és l´Administració Local. Entitats patronals, com ara la Cecot, han denunciat reiteradament al Govern aquesta pràctica i el mes de març el Govern va aprovar un pla de lluita contra la morositat.

El passat 25 de febrer es va publicar en el BOE [RD-Llei 4/2012 de 24 de febrer] la creació d’un un mecanisme per a que els proveïdors que tinguin deutes pendents de cobrament amb l’Administració Local, puguin cobrar els seus deutes. Això afecta concretament a les obligacions de pagament que tinguin els Ajuntaments i organismes autònoms dependents i que acompleixin els següents requisits:

Que siguin per deutes vençudes, líquides i exigibles i que hagin entrat les factures als ajuntaments abans de l'1 de gener de 2012. Al ser vençudes s’entén des de l’entrada en vigor del RDL , o sigui, amb venciment de pagament anterior al 26 de febrer de 2012, data en que va entrar en vigor el RDL 4/2012;
 

Que siguin per deutes d’obres, serveis o subministraments regulats en la Llei de Contractes del Sector Públic.

Els Ajuntaments han hagut de comunicar, abans del 15 de març, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la relació de totes les seves deutes per obres, serveis i subministraments, per factures anteriors a l’1 de gener de 2012 i que el venciment de les factures fos anterior al dia 26 de febrer de 2012.

S’ha obert, doncs, el termini per què les empreses puguin consultar aquesta relació de factures pendents en cada Ajuntament i entitats locals dependents d’aquests, i comprovin si consta el seu deute i si l’import que consta és correcte. Si no hi consten, podran demanar als ajuntaments un certificat individual que l'Ajuntament té l’obligació d’expedir en un termini màxim de 15 dies. Si en 15 dies des de l’entrada al Registre, l’Ajuntament no diu res, s’entén reconegut el dret a cobrar el crèdit en la forma prevista en la sol·licitud (per silenci positiu).

El pla de pagaments no anirà mes enllà de 2012 i sembla ser que els criteris que seguiran de pagament seran: els descomptes que puguin oferir els contractistes, si s’està o no en procediment judicial i l’antiguitat de l’obligació.

És important dir que aquesta forma de cobrament comportarà la renúncia a cobrar interessos de demora i costes processals, i la renúncia a cobrar aquella part que haguem ofertat de reducció del deute.

David Rúa
Assessor mercantil de la patronal Cecot